Producent stoisk targowych

Event Logistica

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych jest jest Event Logistica z siedzibą w Krakowie przy 30-702 Kraków, Lipowa 3D, Poland.
 2. Administrator danych realizując Politykę Prywatności dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów i danych Użytkowników, a w szczególności zapewnia, aby te dane były:
  a) Przetwarzanie zgodne z obowiązującym prawem;
  b) Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  c) Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  d) Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Administrator realizując Politykę dąży do systematycznego unowocześnienia stosowanych przez niego informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług oraz realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez Administratora w ramach udostępnianych serwisów.
 6. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów wskazanych w treści wyrażonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane kontaktowe, za zgodą Użytkownika, wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikowi przez Administratora informacji o Administratorze i świadczonych przez niego usługach. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji, przesyłając mail z takim żądaniem na adres ochrona.danych@eventlogistica.pl.
 7. Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze formularza kontaktowego (za zgodą Użytkownika) przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Serwisie, Administrator zbiera od Użytkowników dane takie jak: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko osoby kontaktującej się, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail osoby kontaktującej się, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym. Dane te wykorzystywane są w celu przygotowania spersonalizowanych ofert oraz dostarczania informacji handlowych. Ujawnienie tych danych i zgoda na ich przetwarzanie jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania ofert lub informacji handlowych.
 8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. właściwym organom wymiaru sprawiedliwości jak również na podstawie zgody Użytkownika i w ramach celów dla których dane są przetwarzane.
 9. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z serwisów niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 10. Administrator zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych odnośnych przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i prawie ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, poprzez żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 11. Administrator informuje, że podczas wizyty na stronie udostępnianych serwisów pobierane są automatycznie dane takie jak np. adres IP, typ przeglądarki itp. Zbierane w trakcie połączeń internetowych wymienione dane wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją i zarządzaniem serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach udostępnianych serwisów.
 12. Administrator stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z udostępnianych serwisów. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z serwisów, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies.